Bằng tiền mặt tại cửa hàng

Quý khách có thể thanh toán bằng tiền mặt tại cửa hàng